นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 216 คน

เยี่ยมชม 12,250 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

5 เมษายน 2564 4 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร.pdf307.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา