นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 12,165 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2654 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิบัติตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 (เงินเดือนบัญชี 5)
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2559
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองมติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่๑_๒๕๕๕ เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ฉบับสมบูรณ์)
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒ ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
29 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา