เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563อบต.นาทม นาทม นครพนม
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูป่าเฉลิมพระเกียรติอบต.นาทม นาทม นครพนม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมอบต.นาทม นาทม นครพนม
ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมอบต.นาทม นาทม นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท) อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝางอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประกาศสภา อบต.นาทม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562อบต.นาทม นาทม นครพนม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการพิชิต ธาตุวงค์ ที่ท่านได้นำไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้ง ณ หมู่บ้านบ้านโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
อำเภอบ้านแพงประกาศรับสมัคบุคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการปกครองบ้านแพง ชั้น 2อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโพนทอง ประชุมร่วมกันวางแผนเพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ตำบลโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองและท่านเลขาฯเอกราช ไชยสุระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19และให้กำลังใจโดยมอบน้ำและเครื่องดื่ม เจลล้างมือ ณ ด่านคัดกรองโควิด-19ในเขตตำบลโพนทองอบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.และท่านรองเอกราช ไชยสุระ ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนและฉีดพ่นคลอลีนผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 ณ ชุมชนบ้านโคกยาว หมู่ที่ 10และบ้านนาดี หมู่ที่ 2 อบต.โพนทอง บ้านแพง นครพนม
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.28s. 0.50MB