นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 12,326 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท)

22 มิถุนายน 2563 193 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่ นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท) ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ขอบคุณงบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา