นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 317 คน

เยี่ยมชม 12,354 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มี.ค. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง บ้านป่าหว้าน บ้านโคกสวาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
11 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบรืหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แชร์  
6 พ.ย. 63นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
3 พ.ย. 63กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
3 พ.ย. 63แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
3 พ.ย. 63แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
26 พ.ค. 63รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แชร์  
8 ต.ค. 62โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา