เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 811 ก.พ. 64
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม3122 ม.ค. 64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบรืหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 25642913 ม.ค. 64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง264 ม.ค. 64
วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สี่แยกนาเขน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย302 ธ.ค. 63
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นำทีมโดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครพนม" ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก ตำบลนางัว อำ2525 พ.ย. 63
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม296 พ.ย. 63
กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม333 พ.ย. 63
แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม393 พ.ย. 63
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม303 พ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเปิดเรียน2530 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อบต. ชาวบ้าน ส่งมอบบ้านและขึ้นบ้านใหม่ให้แก่นางหนูหมั่น ตะวะนะ (บ้านนาดีหัวภู)และนายเรียน แพงเนตร (บ้านโคกสวาท) 17922 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง9916 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองออกตรวจร้านขายของชำ ที่ร้านขายของชำในเขตรับผิดชอบ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสะฝาง12011 มิ.ย. 63
รับสมัคนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง7926 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพัฒนาความเห็นชอบโครงการฯขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น8415 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการพิชิต ธาตุวงค์ ที่ท่านได้นำไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้ง ณ หมู่บ้านบ้านโพนทอง7014 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด6025 พ.ค. 63
อำเภอบ้านแพงประกาศรับสมัคบุคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัคได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการปกครองบ้านแพง ชั้น 210428 เม.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลโพนทอง ประชุมร่วมกันวางแผนเพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง8817 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB