เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพลวัต สวัสดิ์กุล

  ประธานสภาอบต.โพนทอง

 • นายเอกชัย จันทร์ขันธ์

  รองประธานสภาอบต.โพนทอง

 • นายมงคล ไสยะสุตร

  เลขานุการสภาอบต.โพนทองสมาชิกสภา

 • นายวาน เดชทะศร

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นายสมคิด พรมวงษ์

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นางบรรจง วงษา

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นายกรี แพงเนตร

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นางสุดใจ นามบุญเรือง

  ส.อบต. หมู่ 3

 • นายอดุลย์ บุตรสอน

  ส.อบต. หมู่ 3

 • นายจักพันธ์ ท้าวสนิท

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นายปัญญา สาบก

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายไพ พรหมจอม

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นางบุญ ฐานะลุน

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นายเสาร์ จันทร์ขัน

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นายพลวัต สวัสดิ์กุล

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายสนทวี แก้วดวงดี

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายพรเทพ สัมพันธ์

  ส.อบต. หมู่ 8

 • นายหวา เสนาสี

  ส.อบต. หมู่ 8

 • นายไมตรี เศษอนุ

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายไสว ธรรมชัย

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายเอกชัย จันทร์ขันต์

  ส.อบต. หมู่ 10

0.01s. 0.50MB