นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 249 คน

เยี่ยมชม 12,346 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายพลวัต สวัสดิ์กุล

  ประธานสภาอบต.โพนทอง

  042-530875

 • นายเอกชัย จันทร์ขันธ์

  รองประธานสภาอบต.โพนทอง

  042-530875

 • นายมงคล ไสยะสุตร

  เลขานุการสภาอบต.โพนทอง

  042-530875สมาชิกสภา

 • นายวาน เดชทะศร

  ส.อบต. หมู่ 1

  042-530875

 • นายสมคิด พรมวงษ์

  ส.อบต. หมู่ 1

  042-530875

 • นางบรรจง วงษา

  ส.อบต. หมู่ 2

  042-530875

 • นายกรี แพงเนตร

  ส.อบต. หมู่ 2

  042-530875

 • นางสุดใจ นามบุญเรือง

  ส.อบต. หมู่ 3

  042-530875

 • นายอดุลย์ บุตรสอน

  ส.อบต. หมู่ 3

  042-530875

 • นายจักพันธ์ ท้าวสนิท

  ส.อบต. หมู่ 4

  042-530875

 • นายปัญญา สาบก

  ส.อบต. หมู่ 5

  042-530875

 • นายไพ พรหมจอม

  ส.อบต. หมู่ 5

  042-530875

 • นางบุญ ฐานะลุน

  ส.อบต. หมู่ 6

  042-530875

 • นายเสาร์ จันทร์ขัน

  ส.อบต. หมู่ 6

  042-530875

 • นายพลวัต สวัสดิ์กุล

  ส.อบต. หมู่ 7

  042-530875

 • นายสนทวี แก้วดวงดี

  ส.อบต. หมู่ 7

  042-530875

 • นายพรเทพ สัมพันธ์

  ส.อบต. หมู่ 8

  042-530875

 • นายหวา เสนาสี

  ส.อบต. หมู่ 8

  042-530875

 • นายไมตรี เศษอนุ

  ส.อบต. หมู่ 9

  042-530875

 • นายไสว ธรรมชัย

  ส.อบต. หมู่ 9

  042-530875

 • นายเอกชัย จันทร์ขันต์

  ส.อบต. หมู่ 10

  042-530875เปลี่ยนภาษา