นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 260 คน

เยี่ยมชม 12,194 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายมงคล ไสยะสุตร

  ปลัดอบต.โพนทอง

  042-530875

 • จ่าเอกธีรนันท์ ไชยขันธ์

  รองปลัดอบต.โพนทอง

  042-530875สำนักปลัด

 • จ่าเอกธีรนันท์ ไชยขันธ์

  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด

  042-530875

 • นายทักษิณ เคนไชยวงค์

  นักทัรพยากรบุคคล

  042-530875

 • นายเด่นชัย น้อยนาง

  นักพัฒนาการชุมชน

  042-530875

 • นายธีรวงศ์ วงศ์งาม

  เจ้าพนักงานธุรการ

  042-530875

 • นางสาวศิริรัตน์ ผาบชมภู

  นักวิชาการสาธารณสุข

  042-530875

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  042-530875

 • นางสาวขนิษฐา ลินทอง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  042-530875

 • นางประยงค์ กิจันดา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  042-530875

 • นางสมคิด ต้นศรี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

  042-530875

 • นายดำรงค์ ปาจะ

  พนักงานขับรถ

  042-530875

 • นายภัทรศัย สาบก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  042-530875

 • นางสาวบุษบา คำกองแพง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  042-530875

 • นางสาวกมลวรรณ ไชยมาตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

  042-530875

 • นายชัยยุทธ พิมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  042-530875

 • นางพัชรี พันโกฏ

  ผู้ดูแลเด็ก

  042-530875

 • นางสาวพิจิกา ถนัดค้า

  ผู้ดูแลเด็ก

  042-530875

 • นางสาวสุภาวดี มองมุงคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนักวิชาการศึกษา

  042-530875

 • นายธงชัย พัฒนสาร

  พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

  042-530875

 • นางสาวสุดารัตน์ ทองสาม

  คนงานทั่วไป

  042-530875

 • นายนราธิป ไกรสิน

  คนงานทั่วไป

  042-530875

กองคลัง

 • นางนฤพร ฉัตรสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  042-530875

 • นายนันทพงษ์ วงศ์งาม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  042-530875

 • นางรุ่ง แพงโท

  เจ้าพนักงานพัสดุ

  042-530875

 • นางพวงทอง โมคมูล

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  042-530875

 • นางสาวกัณธิมา โชคมงคล

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  042-530875

 • นางสาวจรินดา สุวรรณผา

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ

  042-530875

 • นางสาววนิดา เสนาสี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  042-530875

 • นางสาวสุวัชรีย์ จำเริญเศษ

  จ้างเหมา

  042-530875

กองช่าง

 • นายกิติกร การุญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายทักษิณ ทองสาม

  นายช่างโยธา

 • นายพนมไพร ภาโสม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธนพล เกิดศรีทอง

  ผู้ชวยนายช่างโยธา

 • นางสาวสุธัญญา กล้าขยัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  042-530875เปลี่ยนภาษา