เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายมงคล ไสยะสุตร

  ปลัดอบต.โพนทอง

 • จ่าเอกธีระนันท์ ไชยขันธ์

  รองปลัดอบต.โพนทองสำนักปลัด

 • นางสนองรัก ราชพึ่ง

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นายทักษิณ เคนไชยวงค์

  นักทัรพยากรบุคคล

 • นายเด่นชัย น้อยนาง

  นักพัฒนาการชุมชน

 • นายธีรวงศ์ วงศ์งาม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวขนิษฐา ลินทอง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางประยงค์ กิจันดา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสมคิด ต้นศรี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายดำรงค์ ปาจะ

  พนักงานขับรถ

 • นายภัทรศัย สาบก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวบุษบา คำกองแพง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกมลวรรณ ไชยมาตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางพัชรี พันโกฏ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพิจิกา ถนัดค้า

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุภาวดี มองมุงคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนักวิชาการศึกษา

 • นายธงชัย พัฒนสาร

  พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

 • นางสาวสุดารัตน์ ทองสาม

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางอรศรี สุวารีย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายนันทพงษ์ วงศ์งาม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางพวงทอง โมคมูล

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกัณธิมา โชคมงคล

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาววนิดา เสนาสี

  ผู้ช่วยเจ้าพนังการธุรการ

 • นางสาวจรินดา สุวรรณผา

  ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายกิติกร การุญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายทักษิณ ทองสาม

  นายช่างโยธา

 • นายพนมไพร ภาโสม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธนพล เกิดศรีทอง

  ผู้ชวยนายช่างโยธา

0.01s. 0.75MB