นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 308 คน

เยี่ยมชม 12,307 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

5 เมษายน 2564 3 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 2.pdf517.76 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา