นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 561 คน

เยี่ยมชม 12,230 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 (เงินเดือนบัญชี 5) แชร์  
29 มี.ค. 64กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 แชร์  
29 มี.ค. 64กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2559 แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 แชร์  
29 มี.ค. 64มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่๑_๒๕๕๕ เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (ฉบับสมบูรณ์) แชร์  
29 มี.ค. 64การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒ ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ แชร์  
29 มี.ค. 64กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  แชร์  
29 มี.ค. 64ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา