นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 342 คน

เยี่ยมชม 12,304 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558

29 มีนาคม 2564 4 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา