นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 12,170 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒ ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

29 มีนาคม 2564 4 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา