นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 12,171 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2559

29 มีนาคม 2564 3 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา