นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 354 คน

เยี่ยมชม 12,221 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558

29 มีนาคม 2564 7 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา