นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 12,261 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558

29 มีนาคม 2564 4 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา