นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 12,281 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 (เงินเดือนบัญชี 5)

29 มีนาคม 2564 6 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา