นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 12,318 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

29 มีนาคม 2564 4 ครั้ง ทักษิณ เคนไชยวงค์ แชร์  

เปลี่ยนภาษา