เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี137
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 126
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน131
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๓127
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562127

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB