เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562153
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562154
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแพง จังหวัดนครพนม120
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง126
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ124
แผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 125
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 131

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB