เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562127
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562137
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแพง จังหวัดนครพนม114
แผนดำเดินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม122
แผนการใช้จ่ายงประมาณประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม133
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563122
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563118
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง121
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)1018
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ119
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี129
แผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 119
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 123
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 119
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน121
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๓122
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562122

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB