เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการดำเนินตามมาตรการเพื่อส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562160
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562163
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแพง จังหวัดนครพนม123
แผนดำเดินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม144
แผนการใช้จ่ายงประมาณประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม145
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563132
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563127
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง132
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)1043
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ130
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี139
แผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 128
ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 133
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 129
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประกาศ ก.อบต.นครพนม เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน134
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๓129
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562129

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB