นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 315 คน

เยี่ยมชม 12,289 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
10 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้เอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
10 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
10 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
9 มี.ค. 64คู่มือการให้บริการ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม แชร์  
8 มิ.ย. 63สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา