นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 12,199 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พฤษภาคม 2563 61 ครั้ง กมลวรรณ ไชยมาตย์ แชร์  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น อาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนทอง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 36,060 กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.409.96 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา