เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง119
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี121
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุตริตประจำปี รอบ 1 ปี121
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุตริตประจำปี รอบ 6 เดือน117

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB