นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 12,167 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากอำเภอบ้านแพง 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ

สภาพพื้นที่ในเขตตำบลโพนทองนั้น บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นภูเขาติด กับภูลังกา และบางส่วนติดกับแม่น้ำโขง

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนางัวและตำบลบ้านแพง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองแวง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านแพงและตำบลนาเข
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองซน อำเภอนาทม

ลักษณะภูมิอากาศ

มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้และได้รับอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวอาจมีฝนตก และลมกรรโชก ฤดูหนาวอากาศ จะหนาวเย็น สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดนครพนมแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเฉลี่ย 25 – 35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 37 – 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัดมีฝนตกชุก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จะประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี เช่น อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน เป็นต้น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,279.7 มิลลิเมตร/ ปี
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 10 – 12 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านโพนทอง 305 317 622 171
2บ้านนาดีหัวภู 189 183 372 94
3บ้านโคกพะธาย 176 182 358 120
4บ้านม่วงชี 274 293 567 146
5บ้านดอนสะฝาง 432 408 840 240
6บ้านโคกสวาท 359 326 685 179
7บ้านป่าหว้าน 226 203 429 142
8บ้านโพนทอง 285 290 575 148
9บ้านป่าหว้าน 268 254 522 145
10บ้านโคกยาว 282 259 541 187
รวม2,796 2,715 5,511 1,572

ประชากรทั้งสิ้น 5,511 คน แยกเป็นชาย 2,796 คน หญิง 2,715 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 64 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

เปลี่ยนภาษา