นายกฤษดากร เมืองมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
042-530875

ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 12,282 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวะศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 5 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง


สาธารณะสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
เปลี่ยนภาษา